Navigáció a szabadalombitorlás összetett terepen: Átfogó útmutató

Kezdőlap / Blog / Jogsértési keresés / Navigáció a szabadalombitorlás összetett terepen: Átfogó útmutató

A szabadalomtulajdonos innovációval kapcsolatos jogainak megsértését szabadalombitorlásnak nevezzük. Olyan dolog készítése, felhasználása, eladási javaslata vagy eladása, amely magában foglalja a szabadalmazható igénypont vagy annak megfelelője minden összetevőjét, miközben a szabadalom aktív szabadalomsértés kivéve, ha a szabadalom tulajdonosa erre engedélyt adott. 

A tiltott magatartást vagy a törvényt sértő terméket az Egyesült Államokon kívül kell előállítani, és be kell vinni az országba, hogy szabálysértésnek minősüljön. 

Tartalomjegyzék

Bevezetés  

Napjaink gyorsan fejlődő technológiai környezetében az innováció a gazdasági növekedés és az ipar fejlődésének hajtóereje. A szabadalmak, amelyek a szellemi tulajdon védelmének egyik sarokköve, döntő szerepet játszanak az innováció előmozdításában azáltal, hogy kizárólagos jogokat biztosítanak a feltalálóknak alkotásaikhoz.  

Ez a védelem azonban azzal a felelősséggel jár, hogy tiszteletben kell tartani mások szellemi tulajdonjogait. Szabadalomsértés, egy szabadalmaztatott találmány jogosulatlan felhasználása, előállítása, értékesítése vagy importja összetett probléma, amely alapos mérlegelést igényel. 

A szabadalombitorlás megértése 

Navigáció a szabadalombitorlás összetett terepen: Átfogó útmutató

Szabadalombitorlásról akkor beszélünk, ha a fél a szabadalom jogosultjának engedélye nélkül olyan tevékenységet folytat, amely a szabadalmi igénypontok hatálya alá tartozik. Ezek az igénypontok meghatározzák a találmány oltalmának pontos határait, részletezve, hogy mire terjed ki és mire nem.  

Ha egy termék, folyamat vagy technológia sérti ezen igények bármelyikét, az jogi lépésekhez vezethet. 

A szabadalombitorlás sokféle oldala 

A szabadalombitorlás különféle formákat ölthet, amelyek mindegyike egyedi kihívásokat és szempontokat jelent.  

Íme néhány gyakori szabadalombitorlási típus: 

Navigáció a szabadalombitorlás összetett terepen: Átfogó útmutató

1. Közvetlen jogsértés: Ez a jogsértés legegyszerűbb formája, amikor egy fél szabadalmaztatott találmányt készít, használ, értékesít, eladásra kínál vagy importál a szabadalom jogosultjának engedélye nélkül. Ha a megvádolt termék vagy eljárás a szabadalomban foglalt igénypontok hatálya alá esik, az közvetlen bitorlásnak tekinthető.

 • Szó szerinti jogsértés: Ha egy szabadalmi igénypont minden eleme megtalálható egy megvádolt termékben vagy eljárásban, az szó szerint sérti a szabadalmat. Ez közvetlen egyezés a szabadalmi igénypontok és a vádlott találmány között.
 • Egyenértékűek doktrínája: Ez a koncepció kiterjeszti a szabadalmi oltalom körét a szó szerinti bitorláson túl. Megállapítja, hogy az a megvádolt termék vagy eljárás, amely lényegében ugyanazt a funkciót, lényegében azonos módon, lényegében azonos eredményt érve el, mint a szabadalmaztatott találmány, továbbra is jogsértőnek tekinthető, még akkor is, ha nem minden eleme azonos.

2. Közvetett jogsértés:

 • Indukált jogsértés: Ez akkor fordul elő, ha egy fél aktívan bátorítja vagy készteti egy másik felet egy szabadalom megsértésére. Például, ha egy vállalat utasításokat ad egy termék jogsértő módon történő használatára vonatkozóan, felelősségre vonható az indukált jogsértésért.
 • Közreműködő jogsértés: A jogsértés ezen formája olyan alkatrészek, alkatrészek vagy anyagok szállítását jelenti, amelyeket kifejezetten jogsértő felhasználásra terveztek. Ha a megvádolt fél tudja, vagy tudnia kellett volna, hogy termékei hozzájárulnak a jogsértéshez, felelősségre vonható.

3. Szándékos jogsértés: Azokban az esetekben, amikor a jogsértő fél tudott a szabadalomról, és szándékosan úgy döntött, hogy jogsértő tevékenységet folytat, a bíróság szándékosnak tekintheti a bitorlást. A szándékos jogsértés megnövekedett kárhoz vezethet. 

4. Visszafejtés: Bár nem mindig jogsértő, a visszafejtés jogsértéshez vezethet, ha a folyamat felfedi és engedély nélkül megismétli a szabadalmaztatott technológiát.

5. Szabadalmi készletek és alapvető szabadalmak (SEP): Ezek a helyzetek olyan szabadalmaztatott technológiákat foglalnak magukban, amelyek elengedhetetlenek az ipari szabványoknak való megfeleléshez. Ha a szabadalom tulajdonosa beleegyezik, hogy tisztességes, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes (FRAND) feltételek mellett licencelje SEP-jét, a technológia felhasználása előtti licenc megszerzésének elmulasztása jogsértési keresetekhez vezethet.

6. Másodlagos szabadalmak: Néha egy szabadalmaztatott találmány további technológiákat vagy módszereket is igényelhet a teljes működéshez. Ha valaki szabadalmaztatja ezeket a másodlagos technológiákat, és az elsődleges szabadalmaztatott találmány megköveteli ezek használatát, az elsődleges találmány használata sértheti a másodlagos szabadalmat.

A szabadalombitorlás következményei 

A szabadalombitorlás következményei súlyosak lehetnek, és pénzügyi és jogi következményekkel is járhatnak. A szabadalomtulajdonosoknak jogukban áll jogorvoslatot kérni a bíróságon, amely magában foglalhatja a jogsértő tevékenységek leállítására irányuló végzést, az elmaradt haszon kompenzálására szolgáló pénzbeli kártérítést, és esetleg még ügyvédi díjakat is. 

Defenses Szabadalombitorlási követelésekkel szemben 

Különféle védekezési lehetőségek állnak rendelkezésre a szabadalombitorlással vádolt felek számára. Ezek a következők lehetnek: 

 • Invaliistenség: Ha a szabadalom érvénytelennek bizonyul a technika állása miatt (korábbi találmányok vagy publikációk, amelyek a szabadalmaztatott találmányra vonatkoznak), a vádlott ezt védekezésül felhasználhatja. 
 • Jogsértés hiánya: A megvádolt fél érvelhet azzal, hogy terméke vagy eljárása nem tartozik a szabadalmi igénypontok hatálya alá, és így nem sérti a jogsértést. 
 • Licenc: Ha a megvádolt fél engedélyt vagy engedélyt kapott a szabadalom birtokosától, akkor ezt felhasználhatja védekezésül a bitorlási követelésekkel szemben. 
 • Kimerültség: Ha a szabadalmaztatott terméket a szabadalom jogosultja legálisan értékesítette, a szabadalom kimerülésének doktrínája megakadályozhatja, hogy a szabadalom jogosultja bitorlási követeléseket indítson a termék későbbi felhasználóival vagy vásárlóival szemben. 

A szabadalombitorlás megelőzése 

A nem szándékos jogsértés elkerülése érdekében az egyéneknek és a vállalkozásoknak proaktív lépéseket kell tenniük: 

 • Végezzen alapos kutatásokat: Mielőtt új terméket vagy technológiát fejleszt ki, végezzen átfogó keresést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az ötlet nincs már szabadalmaztatva. 
 • Dolgozzon együtt jogi szakemberekkel: A szabadalmi ügyvivőkkel folytatott konzultáció útmutatást nyújthat a szabadalmi helyzet elemzéséhez, és segíthet eligazodni a szellemi tulajdon összetett jogi vonatkozásaiban. 
 • Szerezzen véleményt a működés szabadságáról: Ezek a vélemények felmérik, hogy egy javasolt termék vagy eljárás sértheti-e a meglévő szabadalmakat, és ajánlásokat fogalmaznak meg a kockázatok csökkentésére vonatkozóan. 
 • Rendszeresen figyelje a piacot: A versenytársak tevékenységének figyelemmel kísérése segíthet a lehetséges jogsértési kockázatok korai felismerésében. 

A szabadalombitorlási peres eljárások megértése 

A szabadalombitorlási peres eljárás olyan jogi eljárás, amelyben a szabadalom jogosultja jogi lépéseket tesz egy feltételezett bitorló fél ellen szabadalmi jogainak védelme érdekében. A szabadalom jogosultja jogorvoslati lehetőségeket keres, amelyek magukban foglalhatják a jogsértő tevékenységek leállítására vonatkozó rendelkezéseket, pénzbeli kártérítést és esetlegesen ügyvédi díjakat.  

A per megindításához a szabadalom jogosultja panaszt nyújt be a bírósághoz, amelyben ismerteti követeléseit és bizonyítékot szolgáltat a bitorlásra. 

Kulcselemek és stratégiák 

 • Igényépítés: A szabadalmi perek központi eleme a keresetalkotás, ahol a bíróság a szabadalmi igénypontok nyelvezetét értelmezi, hogy meghatározza azok terjedelmét. A követelés kialakításának eredménye jelentősen befolyásolhatja az ügy irányát. 
 • Felfedezés: Mindkét fél részt vesz a felderítési folyamatban, bizonyítékokat, dokumentumokat és az üggyel kapcsolatos információkat kicserélve. A felfedezés segít feltárni a tényeket és felépíteni mindkét oldal érveit. 
 • Szakértő Tanúk: A szabadalmi perek gyakran összetett technikai problémákat is tartalmaznak. A szakértő tanúk kritikus szerepet játszanak abban, hogy elmagyarázzák ezeket a bonyolultságokat a bírónak vagy az esküdtszéknek, segítve őket megérteni a technológiát és annak állítólagos jogsértését. 
 • Védelmek és ellenkérelmek: A megvádolt fél különféle védekezéseket támaszthat, például a bitorlás hiányát, a szabadalom érvénytelenítését vagy a szabadalom érvényesíthetőségének megkérdőjelezését. 
 • Rendezés és alternatív vitarendezés: Sok szabadalombitorlási ügyet egyezségi tárgyalások vagy alternatív vitarendezési módszerek, például választottbírósági eljárás vagy közvetítés útján oldanak meg. Ezek a megközelítések időt és költségeket takaríthatnak meg mindkét fél számára. 

Visszaszámlálás: A szabadalombitorlás elévülési órája 

A szabadalombitorlási ügyekben az elévülési idő azt diktálja maximális az az időszak, amely alatt a szabadalom jogosultja pert indíthat egy feltételezett bitorlóval szemben. Ez időkeret célja, hogy egyensúlyt teremtsen a szabadalom jogosultjának jogai és a bírósági eljárások szükségessége között időszerű és hatékony. 

Megértése időkeretek 

A szabadalombitorlási esetek elévülési ideje attól függően változhat igazságszolgáltatás és az alkalmazandó jog. Az Egyesült Államokban azonban a szabadalombitorlás általános elévülési határideje a kereset okának felmerülésétől számított hat év. 

Mikor kezd ketyegni az óra? 

Az óra az elévülési időn kezd ketyegni, amikor az intézkedés oka felmerül. Ez jellemzően akkor fordul elő, amikor a szabadalom jogosultja tudomást szerez vagy tudnia kellett volna a bitorlásról.  

Ezt a tudatosságot kiváltó tényezők magukban foglalják a jogsértő tevékenységet, a nyilvános bejelentéseket, a jogsértő termékek értékesítését vagy a harmadik felektől érkező értesítéseket. 

Következtetés 

Szabadalomsértés sokrétű kérdés, amely jelentős hatással van a szabadalom jogosultjaira és a bitorlással vádolt személyekre egyaránt. Mivel az innováció továbbra is előmozdítja a fejlődést az ágazatok között, kulcsfontosságú a szabadalmi oltalom árnyalatainak megértése és mások szellemi tulajdonjogainak tiszteletben tartása.  

Szorgalmas kutatások végzésével, jogi útmutatás kérésével és proaktív intézkedések végrehajtásával a vállalkozások és magánszemélyek eligazodhatnak a szabadalmi jogsértés bonyolult táján, és hozzájárulhatnak a felelős innováció kultúrájához. 

A TTC-ről

At TT tanácsadók, az egyéni szellemi tulajdon (IP), technológiai intelligencia, üzleti kutatás és innovációs támogatás első számú szolgáltatója vagyunk. Megközelítésünk ötvözi az AI és a Large Language Model (LLM) eszközöket az emberi szakértelemmel, így páratlan megoldásokat kínál.

Csapatunk képzett IP-szakértőkből, műszaki tanácsadókból, korábbi USPTO-vizsgáztatókból, európai szabadalmi ügyvivőkből és még sok másból áll. A Fortune 500-as cégeket, innovátorokat, ügyvédi irodákat, egyetemeket és pénzintézeteket szolgáljuk ki.

Szolgáltatások:

Válassza a TT Consultants szolgáltatást a személyre szabott, csúcsminőségű megoldásokhoz, amelyek újradefiniálják a szellemi tulajdon kezelését.

Kapcsolatba lép velünk
Cikk megosztása

Kategóriák

TOP

Kérjen visszahívást!

Köszönjük érdeklődését a TT Consultants iránt. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot

  Popup

  FELSZABADÍTSA AZ ERŐT

  A Te Ötletek

  Növelje szabadalmi ismereteit
  Exkluzív betekintések várnak hírlevelünkre

   Kérjen visszahívást!

   Köszönjük érdeklődését a TT Consultants iránt. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot